Buhay Mag-Asawa: Gabay sa Pangangasiwa ng Pera

Sabi ng marami, ang pag-aasawa raw ay hindi parang mainit na kanin na iluluwa mo kapag ang bibig mo ay napaso. Ito ay nangangahulugan na ang kasal ay isang pangmatagalang obligasyon o commitment na dapat pangatawanan ng mag-asawa. Kailangan nilang harapin ang hamon ng buhay at tuparin ang mga pangarap nang magkasama at nagtutulungan.

Kabilang sa mga mahahalagang tungkulin ng mag-asawa ay ang mabuting pangangasiwa ng kanilang pera, kabilang ang kanilang suweldo, kita sa negosyo (kung mayroon), investments, at ipon sa bangko.

Handa man o hindi pagdating sa pinansyal na aspeto ang bagong mag-asawa, dapat nilang matutunan ang wastong financial management upang sila ay makapamuhay nang matiwasay at maginhawa.

Mga Hamon

Ang wastong paggastos at pagtitipid ng pera ay hindi madali. Nariyan ang mga hamon, katulad ng hindi sapat na kita o suweldo, kakulangan o kawalan ng ipon, mga luho, utang, at bisyo. Disiplina at maingat na pagdedesisyon ang kailangan kung gusto mong magkasya ang iyong kinikita at makaipon nang kaunti para sa kinabukasan ng mga anak.

Narito ang ilang mga paalala at rekomendasyon na maaari mong isaalang-alang at sundin:

Mabuhay Nang Payak at Naaayon sa Pinansyal na Kapasidad

Ang simpleng pamumuhay ay susi sa magandang kinabukasan. Alamin kung ano ang pinansyal na kapasidad ninyong mag-asawa at saka kayo magdesisyon kung ano lamang ang kaya ninyong bilhin. Hangga’t maaari ay umiwas sa luho; unahin ang mga bagay na higit na kailangan kaysa sa mga gusto n’yo lamang. Kabilang dito ang mga mamahaling gamit gaya ng designer bags, mga latest na gadget, at mamahaling sasakyan.

Kung kayo ay bagong kasal, unahing bilhin ang mga kailangan sa bahay. Tandaan na ang nakuha ninyong regalong pera sa kasal ay madaling mauubos kung hindi ninyo iingatan at iiimpok sa bangko. Malaking tulong ang mga kasangkapan at iba pang gamit na iniregalo sa inyo ng mga kapamilya, kaibigan, at kamag-anak. Ito ay nangangahulugan na hindi na ninyo kailangang bilhin pa ang mga bagay na iyon. Samakatuwid, kayo ay makatitipid sa mga gamit na kailangan ninyo para makapagsimula bilang mag-asawa.

Maging Matalino sa Pera

Maging mapanuri at matalino sa paggasta ng perang inyong pinaghirapan. Mas mainam kung dalawa kayong nagtatrabaho o may negosyo kayong pinagkukunan ng dagdag na kita. Unahin ang pagtatabi ng anumang halaga para sa ipon o savings. Ang halagang natira ay maaari ninyong gamitin sa mga gastusin sa bahay tulad ng bills, pati na rin sa mga pansariling pangangailangan gaya ng damit o pampaganda (cosmetics).

Ang estilong ito ay isang mabisang paraan upang kayo ay masanay sa simple ngunit maayos na pamumuhay. Sa huli ay kayo rin at ang inyong mga anak ang makikinabang sa perang naipon ninyo kada kinsenas at katapusan.

Iwasan ang mga Bisyo

Ang bisyo ang numero unong kalaban ng financial management. Paano ka makakapag-budget nang maayos kung nauubos sa sugal, alak, sigarilyo, at iba pang mga bisyo ang iyong pera? Iwasan ang mga bisyo at masasamang gawain upang hindi mapahamak at nang magkaroon ng sapat na pera para sa pamilya.

Kaakibat ng pag-aasawa ang isang malaking responsibilidad sa iyong kabiyak at sa inyong magiging supling. Kaya’t nararapat lamang na i-manage ninyo nang maayos ang inyong pera upang masiguro ang magandang kinabukasan para sa bubuuin ninyong pamilya.

Scroll to Top