Ano Ba ang Maibibigay sa Akin ng Kooperatiba?

Kung ikaw ay katulad ng nakararaming Pilipino, hindi mo siguro naisip na sumali sa isang kooperatiba. Marami sa atin ang hindi nakakaalam sa mga benepisyo na puwedeng makamit ng pagiging miyembro ng kooperatiba, lalo na kung ang iyong buwanang sahod ay mababa pa sa 10,000 PHP.

Ano Ba ang Kooperatiba?

Ang kooperatiba ay isang organisasyon na puwedeng simulan ng labinlimang (15) tao, ayon sa Republic Act No. 6938. Ang mga kooperatiba ay binuo para hikayatin ang mga miyembro na mag-impok at matutong magtabi ng pera para sa kanilang kinabukasan.

Maraming mga kooperatiba ang nagpapautang sa kanilang mga miyembro, lalo na kung ito ay para sa isang mapagkakatiwalaang layunin, katulad ng pagtayo ng isang maliit na negosyo o pagtugon para sa personal na pangangailangan. Ang tawag sa mga kooperatiba na nagpapautang ay Credit Cooperative.

Mayroon ding mga kooperatiba na nagbibigay ng mga kalakal at serbisyo na hindi nila makakamit sa kanilang trabaho o pribadong institusyon. Isinusulong din ng mga ito ang kalagayan na pang-ekonomiya, panlipunan, at pang-edukasyon ng mga miyembro. Ang mga kooperatibang ito ay puwedeng magtaguyod ng negosyo, magpa-upa, at mag-may-ari ng mga lupa at ari-arian. Ang mga miyembro ay nakatatanggap ng dibidendo taun-taon. Ang tawag sa mga kooperatibang ito ay Multi-Purpose Cooperative.

May mga kooperatiba rin na nagbibigay lunas sa mga problema ng mga manggagawa ng isang industriya o kumpanya, lalo na sa kanilang pangangailangang medikal o personal. Ang tawag dito ay Worker’s Cooperative.

Puwede Ba Akong Sumali?

Puwedeng sumali ang sinuman sa isang kooperatiba, ngunit may mga kwalipikasyon kang dapat taglayin. At ang mga ito ay depende sa kooperatiba na gusto mong salihan. Ang ibang kooperatiba ay tumatanggap ng mga miyembro batay sa kanilang lugar na tirahan; ang batayan naman ng iba ay hanap-buhay o industriya. Alamin mo muna kung ano ang mga kinakailangan ng kooperatiba para ikaw ay maging isang miyembro.

Kapag ikaw ay nakasali, ikaw ay may responsibilidad na magbigay ng buwanang kontribusyon sa kooperatiba. Ang kontribusyon na ito ang magbibigay sa iyo ng karapatan na makakuha ng mga benepisyong medikal, umutang para sa personal na pangangailangan, o kumita ng dibidendo. Ang buwanang kontribusyon na ito ay depende lamang sa kaya mong ibigay, at hindi ito takdang halaga. Kung ang kaya mo lang ibigay ay 100 PHP buwan-buwan, ito ay tatanggapin ng kooperatiba. Ang importante ay ang kontribusyon mo’y buwanan.

Dapat sumunod ang mga kasapi ng kooperatiba sa mga alituntunin nito. Ang layunin ng mga kooperatiba ay ang pagbuklurin ang mga tao na may iisang hangarin sa buhay: ang umasenso at makapag-impok ng tama para sa kanilang kinabukasan. Maraming benepisyo ang puwede mong makuha mula sa kooperatiba, at hindi mo kailangan ng malaking kita, ari-arian, or hanap-buhay para sumali. Ang kailangan lamang ay ang iyong dedikasyon at pagsisikap.

Scroll to Top